Nàdarrachd agus Ùghdarrachd ann an Ideòlas-cànain an Ath-bheothachaidh ann an Èirinn

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

28 Downloads (Pure)

Abstract

Gu coiteanta, sònraichear nàdarrachd ann an labhairt mar chomharradh gu bheil neach-labhairt air choireigin ùghdarrail, agus 's ann le nàdarra a thathar a'ciallachadh gu bheil an labhairt sin gun fhèin-mhothachadh, mas fhìor.(Eckert 2003, Jolly 2000)Rinneadh agallamhan còmhla ri buill de choimhearsnachdan Gàidhlig ùra ann an Èirinn agus seallar gu bheil an dà bhun-bheachd càirdeach seo, nàdarrachd agus ùghdarrachd, air iomradh ann an conaltradh mu chleachdadh-cànain le luchd-labhairt na Gàidhlig neo-thraidiseanta. Nithear argamaid gu bheil na bun-bheachdan seo trioblaideach an rèis ath-leasachaidh-chànain. Molar gu bheil linn na coimhearsnachd Gàidhlig nàdarra seachad, ma bha a leithid a-riamh againn, agus mar sin, nach e amas freagarrach a th'ann an nàdarrachd nuair a thig e gu ath-leasachadh na Gàidhlig. Agus molar gu bheil ùghdarrachd nas trioblaidiche fhathast, a thaobh èifeachd an ath-leasachaidh agus a thaobh bheusan, ma nithear iomsgaradh eadar luchd-labhairt na Gàidhlig 'fìor'agus luchd-labhairt na Gàidhlig eile.
Original languageEnglish
Title of host publicationFrom Vestiges to the Very Day: New Voices in Celtic Studies
EditorsMoray Watson, Lindsay Milligan
PublisherCentre for Irish and Scottish Studies
Pages91-98
Number of pages8
Publication statusPublished - 2010

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Nàdarrachd agus Ùghdarrachd ann an Ideòlas-cànain an Ath-bheothachaidh ann an Èirinn'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this