'It is a little more than just teaching' : Working in Gaelic Medium Education: Aims, ideologies and identity

Sìleas NicLeòid, Timothy Currie Armstrong, Fiona O'Hanlon

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter (peer-reviewed)

Original languageScottish Gaelic/Gàidhlig na h-Alba
Title of host publicationRannsachadh na Gàidhlig 7
Publication statusSubmitted - 2017

Cite this

NicLeòid, S., Armstrong, T. C., & O'Hanlon, F. (2017). "Tha e rud beag a bharrachd air dìreach teagasg": Ag Obair ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: amasan, ideòlasan agus fèin-aithne.. Manuscript submitted for publication In Rannsachadh na Gàidhlig 7