Is it still alive? Gaelic as a Networked Language in the 21st Century

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

45 Downloads (Pure)

Abstract

Tha coimhearsnachdan-labhairt na Gàidhlig a' dol tro atharrachadh bunasach an-dràsta: tha a' Ghàidhlig a' caochladh gu luath bho chànan coimhearsnachd gu cànan lìonraidh anns gach àite air feadh na h-Alba. Am mair a' Ghàidhlig beò mar chànan lìonraidh anns an àm ri teachd? Agus ma mhaireas, ciamar a thèid lìonraidhean Gàidhlig a neartachadh agus a leudachadh? Dè na dùbhlanan structarach, agus a' cheart cho cudromach, dè na dùbhlanan ideòlach ron Ath-Bheothachadh mar thoradh air an atharrachadh bhunasach seo? Ciamar a thuigear na th' ann an cànan beò? Ma chaochlas a' Ghàidhlig mar cànan na coimhearsnachd air feadh na h-Alba, a bheil i fhathast beò ann an riochd lìonraidh? Ann an 2010-2011, rinneadh agallamhan le luchd-ionnsachaidh dualchasach na Gàidhlig, neo heritage learners. Bhiodh an luchd-ionnsachaidh seo air iomall saoghal na Gàidhlig ann an iomadh dòigh, a thaobh comais agus fèin-aithne, agus ged a dh'aithris iad uile gun do chleachd iad a' Ghàidhlig nam beatha làitheil, cha robh ach fear dhe na h-agallaichean a' fuireach ann an sgìre làidir Ghàidhlig aig àm an rannsachaidh. Thèid dàta bho na h-agallamhan seo a chleachdadh ann am meòrachadh air beothalachd na Gàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aona linn air fhichead. Nithear argamaid gu bheil sinn a' dèanamh dà rud riatanach ann an ath-leasachadh na Gàidhlig: gu bheil sinn a' cruthachadh shuidheachaidhean ùra far am feumar a' Ghàidhlig a chleachdadh, agus gu bheil sinn a' daingneachadh a' cheangail eadar fèin-aithne nan Gàidheal agus cleachdadh na Gàidhlig fhèin, seach sinnsireachd neo cineal. Thig dùbhlanan structarach agus ideòlach nach beag an cois an dà ghnìomha seo, agus nithear meòrachadh air ciamar a thèid an coinneachadh.
Original languageScottish Gaelic/Gàidhlig na h-Alba
Title of host publicationRannsachadh na Gàidhlig 7
Publication statusAccepted/In press - 2019
EventRannsachadh na Gàidhlig 2012 - University of Glasgow, Glasgow, United Kingdom
Duration: 21 Aug 201223 Aug 2012

Conference

ConferenceRannsachadh na Gàidhlig 2012
CountryUnited Kingdom
CityGlasgow
Period21/08/1223/08/12

Fingerprint

air
language
anxiety

Cite this

@inbook{754afe5f0b254e30b3e7593758f7000e,
title = "A bheil i be{\`o} fhathast?: A’ Gh{\`a}idhlig mar ch{\`a}nan l{\`i}onraidh anns an aonamh linn air fhichead",
abstract = "Tha coimhearsnachdan-labhairt na G{\`a}idhlig a' dol tro atharrachadh bunasach an-dr{\`a}sta: tha a' Gh{\`a}idhlig a' caochladh gu luath bho ch{\`a}nan coimhearsnachd gu c{\`a}nan l{\`i}onraidh anns gach {\`a}ite air feadh na h-Alba. Am mair a' Gh{\`a}idhlig be{\`o} mar ch{\`a}nan l{\`i}onraidh anns an {\`a}m ri teachd? Agus ma mhaireas, ciamar a th{\`e}id l{\`i}onraidhean G{\`a}idhlig a neartachadh agus a leudachadh? D{\`e} na d{\`u}bhlanan structarach, agus a' cheart cho cudromach, d{\`e} na d{\`u}bhlanan ide{\`o}lach ron Ath-Bheothachadh mar thoradh air an atharrachadh bhunasach seo? Ciamar a thuigear na th' ann an c{\`a}nan be{\`o}? Ma chaochlas a' Gh{\`a}idhlig mar c{\`a}nan na coimhearsnachd air feadh na h-Alba, a bheil i fhathast be{\`o} ann an riochd l{\`i}onraidh? Ann an 2010-2011, rinneadh agallamhan le luchd-ionnsachaidh dualchasach na G{\`a}idhlig, neo heritage learners. Bhiodh an luchd-ionnsachaidh seo air iomall saoghal na G{\`a}idhlig ann an iomadh d{\`o}igh, a thaobh comais agus f{\`e}in-aithne, agus ged a dh'aithris iad uile gun do chleachd iad a' Gh{\`a}idhlig nam beatha l{\`a}itheil, cha robh ach fear dhe na h-agallaichean a' fuireach ann an sg{\`i}re l{\`a}idir Gh{\`a}idhlig aig {\`a}m an rannsachaidh. Th{\`e}id d{\`a}ta bho na h-agallamhan seo a chleachdadh ann am me{\`o}rachadh air beothalachd na G{\`a}idhlig mar ch{\`a}nan l{\`i}onraidh anns an aona linn air fhichead. Nithear argamaid gu bheil sinn a' d{\`e}anamh d{\`a} rud riatanach ann an ath-leasachadh na G{\`a}idhlig: gu bheil sinn a' cruthachadh shuidheachaidhean {\`u}ra far am feumar a' Gh{\`a}idhlig a chleachdadh, agus gu bheil sinn a' daingneachadh a' cheangail eadar f{\`e}in-aithne nan G{\`a}idheal agus cleachdadh na G{\`a}idhlig fh{\`e}in, seach sinnsireachd neo cineal. Thig d{\`u}bhlanan structarach agus ide{\`o}lach nach beag an cois an d{\`a} ghn{\`i}omha seo, agus nithear me{\`o}rachadh air ciamar a th{\`e}id an coinneachadh.",
author = "Armstrong, {Timothy Currie}",
year = "2019",
language = "Scottish Gaelic/G{\`a}idhlig na h-Alba",
booktitle = "Rannsachadh na G{\`a}idhlig 7",

}

Armstrong, TC 2019, A bheil i beò fhathast? A’ Ghàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aonamh linn air fhichead. in Rannsachadh na Gàidhlig 7. Rannsachadh na Gàidhlig 2012, Glasgow, United Kingdom, 21/08/12.

A bheil i beò fhathast? A’ Ghàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aonamh linn air fhichead. / Armstrong, Timothy Currie.

Rannsachadh na Gàidhlig 7. 2019.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

TY - CHAP

T1 - A bheil i beò fhathast?

T2 - A’ Ghàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aonamh linn air fhichead

AU - Armstrong, Timothy Currie

PY - 2019

Y1 - 2019

N2 - Tha coimhearsnachdan-labhairt na Gàidhlig a' dol tro atharrachadh bunasach an-dràsta: tha a' Ghàidhlig a' caochladh gu luath bho chànan coimhearsnachd gu cànan lìonraidh anns gach àite air feadh na h-Alba. Am mair a' Ghàidhlig beò mar chànan lìonraidh anns an àm ri teachd? Agus ma mhaireas, ciamar a thèid lìonraidhean Gàidhlig a neartachadh agus a leudachadh? Dè na dùbhlanan structarach, agus a' cheart cho cudromach, dè na dùbhlanan ideòlach ron Ath-Bheothachadh mar thoradh air an atharrachadh bhunasach seo? Ciamar a thuigear na th' ann an cànan beò? Ma chaochlas a' Ghàidhlig mar cànan na coimhearsnachd air feadh na h-Alba, a bheil i fhathast beò ann an riochd lìonraidh? Ann an 2010-2011, rinneadh agallamhan le luchd-ionnsachaidh dualchasach na Gàidhlig, neo heritage learners. Bhiodh an luchd-ionnsachaidh seo air iomall saoghal na Gàidhlig ann an iomadh dòigh, a thaobh comais agus fèin-aithne, agus ged a dh'aithris iad uile gun do chleachd iad a' Ghàidhlig nam beatha làitheil, cha robh ach fear dhe na h-agallaichean a' fuireach ann an sgìre làidir Ghàidhlig aig àm an rannsachaidh. Thèid dàta bho na h-agallamhan seo a chleachdadh ann am meòrachadh air beothalachd na Gàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aona linn air fhichead. Nithear argamaid gu bheil sinn a' dèanamh dà rud riatanach ann an ath-leasachadh na Gàidhlig: gu bheil sinn a' cruthachadh shuidheachaidhean ùra far am feumar a' Ghàidhlig a chleachdadh, agus gu bheil sinn a' daingneachadh a' cheangail eadar fèin-aithne nan Gàidheal agus cleachdadh na Gàidhlig fhèin, seach sinnsireachd neo cineal. Thig dùbhlanan structarach agus ideòlach nach beag an cois an dà ghnìomha seo, agus nithear meòrachadh air ciamar a thèid an coinneachadh.

AB - Tha coimhearsnachdan-labhairt na Gàidhlig a' dol tro atharrachadh bunasach an-dràsta: tha a' Ghàidhlig a' caochladh gu luath bho chànan coimhearsnachd gu cànan lìonraidh anns gach àite air feadh na h-Alba. Am mair a' Ghàidhlig beò mar chànan lìonraidh anns an àm ri teachd? Agus ma mhaireas, ciamar a thèid lìonraidhean Gàidhlig a neartachadh agus a leudachadh? Dè na dùbhlanan structarach, agus a' cheart cho cudromach, dè na dùbhlanan ideòlach ron Ath-Bheothachadh mar thoradh air an atharrachadh bhunasach seo? Ciamar a thuigear na th' ann an cànan beò? Ma chaochlas a' Ghàidhlig mar cànan na coimhearsnachd air feadh na h-Alba, a bheil i fhathast beò ann an riochd lìonraidh? Ann an 2010-2011, rinneadh agallamhan le luchd-ionnsachaidh dualchasach na Gàidhlig, neo heritage learners. Bhiodh an luchd-ionnsachaidh seo air iomall saoghal na Gàidhlig ann an iomadh dòigh, a thaobh comais agus fèin-aithne, agus ged a dh'aithris iad uile gun do chleachd iad a' Ghàidhlig nam beatha làitheil, cha robh ach fear dhe na h-agallaichean a' fuireach ann an sgìre làidir Ghàidhlig aig àm an rannsachaidh. Thèid dàta bho na h-agallamhan seo a chleachdadh ann am meòrachadh air beothalachd na Gàidhlig mar chànan lìonraidh anns an aona linn air fhichead. Nithear argamaid gu bheil sinn a' dèanamh dà rud riatanach ann an ath-leasachadh na Gàidhlig: gu bheil sinn a' cruthachadh shuidheachaidhean ùra far am feumar a' Ghàidhlig a chleachdadh, agus gu bheil sinn a' daingneachadh a' cheangail eadar fèin-aithne nan Gàidheal agus cleachdadh na Gàidhlig fhèin, seach sinnsireachd neo cineal. Thig dùbhlanan structarach agus ideòlach nach beag an cois an dà ghnìomha seo, agus nithear meòrachadh air ciamar a thèid an coinneachadh.

M3 - Chapter

BT - Rannsachadh na Gàidhlig 7

ER -