Detection of circulating IgG antibodies to apolipoprotein B100 in acute myocardial infarction

Xueying Zhang, Xiaohong Zhang, Mingming Lei, Yingzi Lin, Ian L Megson, Jun Wei, Bo Yu, Yuanzhe Jin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Citations (Scopus)

Search results