Co-aonta agus Ro-innleachd: Iomairt Charn Tóchair agus ath-leasachadh-cànain aig ìre na coimhearsnachd

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

35 Downloads (Pure)

Abstract

Air an A6, am prìomh rathad eadar Beul Feirste agus Doire, agus leitheach-slighe eadar an dà bhaile sin, thaam baile,Machaire Rátha,suidhichte air dùthaich Èireann a Tuath, fo sgàil druim nan Speiríní agus air a chuairteachadh le fearann-àitich.’S e bailemargaidh beag a thaann, le goireasan dha na coimhearsnachdan dùthchail a tha mun cuairt air, agus,ann an 2001, bha 3711 duine a’fuireach ann, 72.41% a chaidh àrach nan Caitligeach agus 27.11% a chaidh àrach nam Pròstanach(Northern Ireland Census 2001). Abrar Carn Tóchair, bho ainm cnuic a tha làimh ris a’ bhaile,ris na ceàrnaidhean dùthchail an iar-thuath air Machaire Rátha,agus ’sann annan teis-meadhan Sgìre Charn Tóchair a lorgaram baile beag bìodach, Tír Chiana, agus e aigcroisan rathaidmu chòig chileameatair a-mach à Machaire Ráthafhèin.Ged nach eilann an Tír Chianaach grunn taighean na laighe am measg achaidhean, ’se àite leasaichte goireasach a thaann an taca ri bailtean eileden aon mheud ann an Èirinna Tuath.Ann an 2008, bha bun-sgoil, sgoil-àraich, oifis puist, bùth, ionad-coimhearsnachd, ionad-gnìomhachais agus sgeama beag de thaigheadas sòisealta uile dlùth ri chèile air an aon làraich mun cuairt air croisan rathaid.Chaidh gach goireas sin, ach a-mhàin a’bhun-sgoil, a chur air dòigh le buidhinn bhig de dh’iomairticheancoimhearsnachd fo bhratach Choiste Forbartha Charn Tóchair(‘comataidhleasachaidh Charn Tóchair’), agus b’ean aonbhuidheann sin a chuir ro-innleachdiongantachair bhog air an 29mh lathaden Fhaoilleach 2008, ro-innleachd gus Gàidhealtachd ùr (Gaeltacht nua)ath-stèidheachadh ann an Sgìre Charn Tóchairan taobh a-staigh leth-cheudbliadhna.
Original languageEnglish
Title of host publicationA' Cleachdadh na Gàidhlig
Subtitle of host publicationslatan-tomhais ann an dìon cànain sa choimhearsnachd
EditorsRichard A. V. Cox, Timothy Currie Armstrong
PublisherClò Ostaig
Pages1-16
Volumen/a
Editionn/a
ISBN (Electronic)n/a
ISBN (Print)9780956261526
Publication statusPublished - 2011

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Co-aonta agus Ro-innleachd: Iomairt Charn Tóchair agus ath-leasachadh-cànain aig ìre na coimhearsnachd'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this