A study of IgG antibodies to the ApoB protein in non-ST segment elevation acute coronary syndrome

Xueying Zhang, Bo Yu, Yuanzhe Jin, Mingming Lei, Xiaohong Zhang, Zhiying Duan, Yingzi Lin, Ian L Megson, Jun Wei

Research output: Contribution to journalArticle

1 Citation (Scopus)

Search results