• IV44 8RQ

    United Kingdom

Student theses

Telebhisean mar ghoireas poileasaidh cànain: a chleachdadh aig cloinn dà-chànanaich

Author: NicNèill, C. M., 17 Sep 2018

Supervisor: Armstrong, T. C. (Supervisor), Bateman, M. (Supervisor) & Munro, G. (Supervisor)

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy (awarded by OU/Aberdeen)

File

Heather and hill and Highland cattle: ath-mheasadh air ìomhaighean den Ghàidhealtachd, c.1850 – 1910

Author: MacDougall, E. B., 31 Jul 2016

Supervisor: Bateman, M. (Supervisor), MacDonald, M. (External person) (Supervisor) & Wall, G. (Supervisor)

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy (awarded by OU/Aberdeen)

File

Cànain agus Cultar ann am Foghlam tro Mheadhan na Gàidhlig: Neartan, Duilgheadasan agus am Buaidh air Comasan is Seasamhan Cànain na h-Òigridh

Author: NicLeòid, S., 31 Jul 2014

Supervisor: Mac an Tàilleir, I. (Supervisor), Cox, R. A. (Supervisor) & Dunbar, R. (Supervisor)

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy (awarded by OU/Aberdeen)

File

North West of Scotland and Western Norway: A comparative study of factors which can impact on small-scale agriculture within similar peripheral communities

Author: Parsons, G. C., 26 Nov 2011

Supervisor: Munro, G. (Supervisor) & Stradling, R. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy (awarded by OU/Aberdeen)

File

Stèidheachadh Ghnàthan-cànain Ùra Cuairteachadh Ideòlais-chànain ann an Trì Gaeltachtaí Nua

Author: Armstrong, T. C., 28 Nov 2009

Supervisor: Mac an Taillier, I. (External person) (Supervisor), Bateman, M. (Supervisor) & Walsh, J. (External person) (Supervisor)

Student thesis: Doctoral ThesisDoctor of Philosophy (awarded by OU/Aberdeen)

File