Organisation profile

Organisation profile

Tha Lèirsinn air a bhith a' dèanamh obair rannsachaidh don Cholaiste fad ceithir bliadhna deug, a' gabhail os làimh iomadh seòrsa pròiseact rannsachaidh is sgrùdaidh. Tha Lèirsinn an-diugh stèidhichte ann an togalach Fàs agus tha iad a' tairgsinn sheirbheisean rannsachaidh gu daoine anns a' Ghàidhealtachd is na h-Eileanan agus na coimhearsnachdan Gàidhlig ann an Alba.
Gheibhear barrachd fiosrachaidh air www.leirsinn.smo.uhi.ac.uk


Lèirsinn Research has operated as the College'€™s research arm for over fourteen years and continues to be involved in a wide range of investigative and evaluative projects. Based at Fàs, the centre for creative and cultural industries, Lèirsinn provides research services to the people of the Highlands and Islands and to the Gaelic communities of Scotland.
To find out more visit www.leirsinn.smo.uhi.ac.uk